alt

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

II CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach BiT-City realizowanych będzie 5 projektów:

Strona projektu: www.bitcity.torun.pl

1. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City"

Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

2. „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

3. Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”

Beneficjent: Miasto Bydgoszczy

 

4. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej"Bydgoszcz

Wschód" w Bydgoszczy”

Beneficjent: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

 

5. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

 

Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

 

II CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

 

III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU

 

A) Przez Gminę Miasta Toruń:

 

1. Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. Al. 18-stego Stycznia) do Alei Solidarności, poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku.

2. Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego.

3. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej.

4. Modernizacja systemu sterowania linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego.

5. Powiązania wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitalną BiT-City poprzez budowę linii tramwajowych.

6. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City.

7. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności.

 

B) Przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. :

 

8. Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

 

IV OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

 

- wzrost znaczenia Torunia jako ważnego węzła komunikacyjnego obszaru metropolitalnego,

- poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,

- zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,

- umożliwienie korzystania z komunikacji zbiorowej osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,

- wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej

- skrócenie czasu podróży pasażerów,

- zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej,

- stworzenie systemu komunikacji tramwajowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na miejskie otoczenie,

- dostosowanie taboru tramwajowego do potrzeb wybudowanych i zmodernizowanych linii tramwajowych oraz potrzeb i oczekiwań pasażerów,

- wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę trakcji,

- poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego drogowego i tramwajowego,

- zmniejszenie ruchu drogowego poprzez przejecie podróżnych z indywidualnego transportu drogowego,

- ograniczenie liczby wypadków w ruchu drogowym,

- wzrost prędkości komunikacyjnej tramwajów na obszarze miasta.

 

Oprócz projektu: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” Gmina Miasta Toruń będzie podmiotem upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie: „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, w którym beneficjentem jest Samorząd Województwoa Kujawsko-Pomorskiego.